Werkwijze

Wij bieden ambulante begeleiding aan individuen (Kinderen, jongeren, jong volwassenen en volwassen) die hulp nodig hebben. Dit kan zijn als gevolg van een ontwikkelingsstoornis. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van: Een stoornis binnen het autismespectrum (PDD-nos, MCDD, autisme), Aandachtstekort- en gedragsstoornissen (ADHD, ODD, CD) of een verstandelijke beperking. 
Wij bieden ook begeleiding  aan gezinnen of meerdere personen uit een gezin. In een situatie waar veel hulpverleners bij betrokken zijn kunnen wij ook functioneren als casemanager. Dit betekent dat wij dan de regie in handen nemen en het contact onderhouden met de betrokken hulpverleners en de cliënt(en) zelf, zodat er goed wordt samengewerkt. Daarnaast zijn wij dan tevens het aanspreekpunt voor de cliënt(en) en de betrokken hulpverleners. Bij bijvoorbeeld een dreigende uithuisplaatsing kunnen we hulp bieden om te proberen te voorkomen dat een gezin uit elkaar gehaald wordt. Ook kunnen we begeleiding bieden bij andere problemen in het gezin, zoals opvoedingsproblemen.

Wij bieden ook begeleiding bij verslavingsproblematiek: Je kunt bij ons terecht voor de volgende verslavingen: alcohol, cannabis, amfetamine, gamen, gokken, seks, medicijnen en internet. Ook voor bijkomende problematiek als persoonlijkheidsstoornissen en traumaverwerking is kennis in huis om hier bij te helpen. 

Een systeemgerichte benadering vinden wij belangrijk. Dit betekent dat er bij de begeleiding niet alleen aandacht is voor het individu, maar ook voor andere belangrijke betrokken uit zijn of haar omgeving, zoals gezinsleden of belangrijke personen daarbuiten (bijvoorbeeld een leerkracht). Het kan ook zijn dat er in een gezin meerdere gezinsleden begeleiding krijgen.

We werken samen met verschillende orthopedagogen, psychologen en psychiatrisch verpleegkundigen, zodat we een compleet pakket kunnen bieden. Wanneer er naast begeleiding ook behandeling nodig is, kan dat zowel direct (middels gesprekken tussen de cliënt en een behandelaar) als indirect plaatsvinden ( middels coaching door een behandelaar van begeleiders of ouders). We bieden begeleiding bij onze cliënten thuis en proberen de situatie zo te creëren dat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

  • ZefanjaZorg gaat ervan uit dat de hulpverlening zo kort mogelijk dient te zijn, maar indien nodig is er ook de mogelijkheid voor langdurige zorg.
  • De wensen van de cliënt staan in de begeleiding steeds voorop. Er wordt gewerkt aan de hand van een zorgplan met doelen, die samen met de cliënt worden opgesteld. Op regelmatige basis worden de doelen geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Dit gebeurt in samenspraak met de cliënt en/of zijn vertegenwoordigers.
  • Wij doen ons uiterste best om na aanmelding de begeleiding zo snel mogelijk te starten.